Thẩm định và xét duyệt dự án vay vốn giải quyết việc làm

Trong quản lý vốn vay GQVL có thể phân định thành ba giai đoạn: trước, trong và sau khi cho vay. Thẩm định dự án được xem như một yêu cầu không thể thiếu được và là cơ sở để ra quyết định duyệt vay. Đây là những công việc được tiến hành trong giai đoạn trước khi cho vay.

Thực chất của việc thẩm định dự án là phân tích, đánh giá tính khả thi của dự án trên tất cả các phương diện kinh tế, xã hội, kỹ thuật trên cơ sở các nguyên tắc, các quy định của cơ quan quản lý nhà nước về cho vay GQVL.

Thẩm định dự án nhằm làm sáng tỏ và phân tích một loạt vấn đề có liên quan tới tính khả thi quá trình thực hiện dự án: Địa điểm thực hiện dự án, tư cách pháp nhân của chủ dự án, vốn tự có và nhu cầu tăng thêm, hiệu quả kinh tế, khả năng thu hút lao động của dự án…

Thẩm định dự án cho vay GQVL là trách nhiệm của các cơ quan quản lý vốn vay mà trực tiếp là cơ quan LĐTB & XH, KBNN và các hội đoàn thể. Do tính đa dạng của các dự án nên việc thẩm định dự án là vấn đề phức tạp và động chạm đến nhiều khía cạnh kinh tế, kỹ thuật, xã hội, đòi hỏi người làm công tác thẩm định phải nắm vững chuyên môn, am hiểu nhiều lĩnh vực ngành nghề, có kinh nghiệm và bản lĩnh.

Giai đoạn thẩm định dự án đưa đến kết quả là chấp thuận hay bác bỏ dự án. Nói chung thẩm định dự án nhằm tránh thực hiện  các dự án đầu tư không có hiệu quả, mặt khác cũng không bỏ mất các dự án đầu tư có lợi. Trong quá trình thẩm định dự án, do có nhiều cơ quan tham gia thực hiện nên phải có sự phân định trách nhiệm giữa các cơ quan này.