Giải quyết việc làm bằng cách đẩy mạnh công tác hướng nghiệp và giới thiệu việc làm

Giải quyết việc làm bằng cách đẩy mạnh công tác hướng nghiệp và giới thiệu việc làm

– Tăng cường tổ chức các câu lạc bộ hướng nghiệp, hoạt động ngoại khoá giao lưu với đơn vị sử dụng  lao động, giúp người học bổ sung kiến thức thực tế và các kỹ  năng cần  thiết để hoà nhập với môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp đồng thời tạo điều kiện mử rộng cho các giao dịch  trực  tìm  tiếp giữa người  lao động và người sử dụng lao động, đáp ứng nhanh nhu cầu giữa người tìm và việc tìm người.

– Phối hợp với các tổ chức cá nhân, đơn vị sử dụng  lao động trong việc đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội. Đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp, đào tạo theo địa chỉ,  theo hợp đồng đảm bảo chất lượng. Khắc  phục tình  trạng người  lao  động  đến doanh  nghiệp  đúng nghề đào tạo, nhưng không đáp ứng yêu cầu, phải đào tạo lại hoặc đào tạo không gắn giữa cung và cầu dẫn đến nghề thừa, nghề thiếu.

–  Liên lạc, phối hợp với những người đã từng học tập tại trường, các tổ chức, cá nhân  trong các hoạt động  thực tập, thực hành, hướng  nghiệp, tư vấn việc làm và các hoạt động khác nhằm hỗ trợ người học.

–  Phối hợp với tổ chức Đoàn  thanh  niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội  Sinh viên, Hội Liên  hiệp  thanh  niên Việt Nam trong các hoạt động hướng nghiệp, tư vấn việc làm.

– Thường xuyên đào tạo bồi dưỡng cán bộ làm việc tại đơn vị thực hiện công  tác hướng nghiệp, tư vấn và giới  thiệu việc làm để có chuyên  môn, nghiệp vụ phù hợp với  nhiệm vụ được  giao; có  kinh nghiệm, nhiệt tình, năng động, sáng tạo, đáp ứng các yêu cầu mới, tâm huyết với công việc. Cần có chính  sách hợp lý về chế độ tiền lương, tiền  thưởng cho cán bộ làm việc tại đơn vị  thực hiện công  tác hướng nghiệp.

– Thực hiện đầu tư cơ sở kỹ  thuật, trang  thiết bị cần  thiết để thực hiện công tác hướng nghiệp.

Đầu tư cơ sở vật chất cho công tác hướng nghiệp
Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật để thực hiện công tác hướng nghiệp

– Khuyến khích sự hỗ trợ đầu tư của các tổ chức, các cá nhân trong và ngoài nước để có nguồn kinh phí  thực hiện công tác hướng nghiệp và giới thiệu việc làm.

– Các cơ quan chức năng của thành phố cần làm tốt việc tham mưu với chính quyền địa phương chủ động tìm những doanh nghiệp có những điều  kiện  thuận lợi về thu  nhập, điều  kiện  làm  việc,  chế  độ chính sách với người lao động, cũng như việc làm của người lao động để từ đó phối hợp tổ chức các lớp tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động. Thông qua hình thức giới thiệu trực tiếp việc làm cho người lao động, người lao động có thêm điều kiện trong việc nắm bắt thông tin về việc làm.

– Các trung tâm giới  thiệu việc  làm cố gắng  tiếp tục đổi mới hoạt động, xây dựng Website, xây dựng và tập hợp các dữ  liệu  thông tin về giới thiệu việc làm và nhu cầu nhận lao động ở các doanh nghiệp để người lao động thuận tiện tiện trong việc liên lạc đăng ký tìm việc làm. Bằng các hình  thức  tuyên  truyền, cung cấp  tờ rơi, thông qua tổ chức hội nghị để giới  thiệu hoạt động của Trung  tâm về những nghề đào tạo  và  nhu cầu  tuyển dụng  lao  động của các cơ  quan, doanh nghiệp, tuyên truyền phổ biến tới các cấp công đoàn…

– Tư vấn cho người học một số kỹ năng khi tìm việc như: làm hồ sơ, viết  đơn  xin  việc, xử  lý  tình  huống  phỏng vấn,  giao  tiếp với người tuyển dụng…