Đối tượng và điều kiện vay vốn giải quyết việc làm

Đối tượng vayvốn GQVL trong nông nghiệp bao gồm các hộ gia đình, thành viên các tổ chức đoàn thể, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các trang trại nhằm thu hút lao động nông nhàn, lao động chưa có hoặc thiếu việc làm trong xã hội. Quan niệm về đối tượng vay GQVL trong nông nghiệp được hiểu trên cả hai phương diện: Người lao động vay để họ tự tạo việc làm hoặc người kinh doanh vay để phát triển sản xuất kinh doanh thu hút và tạo việc làm lao động.

– Điều kiện để vay vốn: Để được vay vốn tài trợ theo các chương trình dự án qua KBNN, các đối tượng vay vốn phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

Hộ gia đình phải có hộ khẩu thường trú tại địa phương nơi thực hiện dự án, có đơn đề nghị vay vốn gửi chủ dự án, (đối với dự án có nhiều hộ vay), nếu là pháp nhân phải có dự án vay vốn phù hợp với nghành nghề ghi trong giấy phép kinh doanh.

Dự án tập thể phải có bảo lãnh bằng tín chấp của chủ tịch UBND xã phường (đối với dự án cấp xã phường), của chủ tịch UBND huyện, quận (đối với dự án cấp huyện, quận), hoặc của người đứng đầu tổ chức đoàn thể, hội quần chúng quản lý.

Cơ sở sản xuất – kinh doanh phải có TSTC khi vay vốn.

Thế chấp, cầm cố, bảo lãnh bằng tài sản nhằm thực hiện các “giao dịch bảo đảm”. “Giao dịch bảo đảm” là hợp đồng cầm cố, thế chấp tài sản, bảo lãnh bằng tài sản theo đó bên bảo đảm cam kết với bên nhận bảo đảm về việc dùng tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự.

Định giá TSTC là việc đánh giá, kiểm định về số lượng, chất lượng và giá trị TSTC. Do TSTC bao gồm nhiều loại nên việc định giá phải căn cứ vào tính chất, đặc điểm của từng loại TSTC để xác định giá trị tài sản đem ra thế chấp. Trước năm 1999, việc định giá TSTC do KBNN cùng người vay thống nhất xác định nên chưa có tính khách quan và những căn cứ chuẩn làm cơ sở cho việc định giá. Hiện nay việc định giá TSTC do cơ quan KBNN và cơ quan tài chính đồng cấp phối hợp vơí người vay thực hiện.Trong quan hệ vay vốn giữa KBNN và người vay, giá trị TSTC được định giá là một trong những căn cứ để xác định mức vay đối với từng đối tượng vay cụ thể: Đối với mọi TSTC cầm cố, mức vay tối đa bằng 70% giá trị TSTC cầm cố đã được xác định. Riêng tài sản cầm cố là các giấy tờ có giá như: Công trái, trái phiếu, kỳ phiếu, sổ tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi… thì số tiền cho vay tối đa bằng 80% giá trị tài sản.