Bí kíp trả lời phỏng vấn tiếng Anh liên quan kỹ năng làm việc hay

Bí kíp trả lời phỏng vấn tiếng Anh liên quan kỹ năng làm việc hay

Bạn biết đấy, bên cạnh các câu hỏi tiếng Anh phỏng vấn cơ bản như giới thiệu về bản thân, điểm mạnh, điểm yếu của bạn, kiến thức của bạn về công ty họ, học vấn, định hướng tương lai, lý do bạn nghỉ ở công ty cũ và mức lương mong muốn của bạn chẳng hạn thì bạn cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn những tình huống khác, những câu hỏi khác để có thể trả lời phỏng vấn một cách trôi chảy và thuyết phục nhất.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ không bàn đến cách trả lời những câu hỏi phỏng vấn cơ bản nữa, mà chúng tôi sẽ đào sâu vào các câu hỏi khác để bạn có được các gợi ý trả lời chính xác, không quá dài dòng và vẫn đủ ý.

Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả

Bạn quản lý thời gian của mình theo những cách nào? (In what ways do you manage your time well?)

Mẫu câu tham khảo 1:

I manage my time well and don’t allow me to miss any deadline. I note everything down and arrange them in priority order. After that, I finish them one by one.

Tôi quản lý thời gian tốt và không cho phép mình bị chậm trễ bất cứ hạn chót nào. Tôi ghi lại mọi việc và sắp xép chúng theo trật tự ưu tiên. Sau đấy tôi sẽ hoàn thành từng thứ một.

Mẫu câu tham khảo 2:

I usually manage my time well by a timetable for the whole week. It keeps me on track, do more things and even helps me to be more efficient.

Tôi thường quản lý thời gian của mình tốt bằng cách một thời gian biểu cho cả tuần. Nó giữ cho tôi theo dõi việc việc đang làm, làm được nhiều thứ hơn và thậm chí giúp tôi đạt được hiệu quả cao hơn.

Đối phó với sự thay đổi

Bạn đối phó với sự thay đổi thế nào? (How do you handle change?)

Mẫu tham khảo 1:

Change to be advance is good. I believe I can handle change well by applying my adaption skill. I collect what is changed and change my way to suitable with it.

Thay đổi để tiến bộ là một điều tốt. Tôi tin rằng mình có thể đối phó với sự thay đổi tốt thông qua kỹ năng thích nghi của mình. Tôi góp nhặt những điều được thay đổi và từ đó thay đổi cách tôi làm việc để có thể thích hợp với chúng.

Mẫu tham khảo 2:

Everything has always changed. I’ve experienced many changes previously. I handle this situation by quickly coming up to speed on the changes one by one and applying myself to make them a success.

Mọi việc đều được thay đổi theo thời gian. Trước kia tôi đã trải qua nhiều sự thay đổi. Tôi đối phó tình hình này bằng cách nắm bắt thật nhanh thông tin về những thay đổi từng thứ một và tôi sẽ cố gắng làm cho bản thân hòa nhập được với sự thay đổi đó để đạt được hiệu quả trong công việc.

Cách đưa ra quyết định quan trọng

Làm thế nào để bạn đưa ra các quyết định quan trọng? (How do you make important decisions?)

I don’t make an important decision in hurry. I need to spend time to consider carefully.  Important decisions are always made by my knowledge and my skill through information and wisdom through experience. I’ll gather all the information I can and then apply my experience while analyzing the information. With this combination, I’m confident I’ll make the correct important decisions.

Tôi không đưa ra những quyết định một cách vội vã. Tôi cần nhiều thời gian để suy tính một cách cẩn thận. Những quyết định quan trọng thường được đưa ra bằng những kiến thức và các kỹ năng của tôi thông qua các thông tin mà tôi có và bằng sự sáng suốt thông qua kinh nghiệm. Tôi sẽ thu thập tất cả các thông tin mà tôi có thể tìm thấy và sau đó áp dụng kinh nghiệm của mình trong lúc phân tích các thông tin này. Bằng sự kết hợp này, tôi tin là tôi sẽ đưa ra được các quyết định quan trọng chính xác.

Làm việc tốt dưới áp lực

Bạn có làm việc tốt khi bị áp lực không? (Do you work well under pressure?)

During times of pressure, I try to prioritize and plan as much as I can. I know what is important to me and what is not. After I’m organized, I really just work hard in a smart way. I don’t let the pressure affect me a lot. So, I believe I work well under pressure.

Trong những lần bị áp lực, tôi cố gắng ưu tiên lập kế hoạch nhiều đến mức tối đa. Tôi biết điều gì quan trọng với tôi và điều gì không. Sau khi tôi sắp xếp xong, thực ra tôi chỉ cần làm việc chăm chỉ theo một cách thông minh. Tôi không để áp lực ảnh hưởng đến tôi quá nhiều. Vì vậy, tôi tin rằng tôi làm việc tốt khi bị áp lực.

Cách khắc phục sai lầm

Hãy nói cho tôi nghe một lần bạn mắc phải sai lầm (Tell me about a time you made a mistake)

In my last job, occasionally, I was given a tough project to complete in a week. I understood the project’s idea, but I misinterpreted one section. After completing the project, I was told by my manager that it was done incorrectly. I really made a mistake by assuming incorrectly in one of the sections instead of asking for clarification. I learned not to assume through the mistake I made.

Ở công việc trước, thỉnh thoảng tôi được giao cho một dự án khá khó nhằn và phải hoàn thành trong vòng một tuần. Tôi nắm được ý tưởng của dự án đó nhưng lại hiểu sai 1 phần. Sau khi hoàn thành dự án, người quản lý của tôi đã nói với tôi dự án đã hoàn thành không đúng. Tôi thật sự mắc sai lầm do đã giả định sai một trong các phần của dự án thay vì hỏi để được giải thích chi tiết. Tôi nhận ra là không được giả định thông qua sai lầm mà tôi đã mắc phải.

Bạn thấy thế nào? Bạn đã có được bí kíp trong tay rồi đấy. Giờ bạn chỉ việc củng cố tinh thần và cố gắng hết sức thể hiện những gì mình có để có thể làm tốt trong vòng phỏng vấn tiếng Anh cam go này. Hãy tham khảo thêm nhiều lời khuyên hữu ích khác ngay tại đây. Chúng tôi tin rằng bạn sẽ làm được!