Khái niệm tiền lương

Trong thực tế khái niệm và cơ cấu tiền lương rất đa dạng ở các nước trên thế giới, tiền lương có thể có nhiều tên gọi khác nhau như thù lao lao động , thu nhập lao động … Ơ Pháp sự trả công được hiểu là tiền lương hoặc lương bổng cơ bản , phụ khoản khác đực trả trực tiếp hay gián tiếp bằng tiền hay hiện vật mà người sử dụng lao động theo việc của người lao động . Ơ Đài Loan tiền lương chỉ mọi khoản thù lao mà người lao động nhận đựơc do làm việc bất luận là dùng tiền lương, lương bổng phụ cấp co tính chất lượng tiền thưởng hoặc dùng mọi danh nghĩa khác để trả cho họ theo giờ ngày tháng, theo sản phẩm . Ơ Nhật Bản “Tiền lương bất luận được gọi là tiền lương, lương bổng, tiền được chi lãi hoặc bằng những tên gọi khác là chỉ thù lao động mà người sử dụng lao động phải trả cho công nhân theo tổ chức lao động quốc tế (ILO)” tiền lương là sự trả công hoặc thu nhập bất luận tên gọi hay cách tính thế nào mà có thể biểu hiện bằng tiền và được ấn định bằng thoả

thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động hoặc bằng pháp luật pháp quy quốc gia do người sử dụng lao động phải trả cho người lao động theo một hợp đồng lao động được viết tay hay bằng miệng cho một công việc đã thực hiện hay sẽ phải thực hiện hoặc cho những dịch vụ đã làm hoặc sẽ phải làm.

Bản chất của tiền lương cũng thay đổi tuỳ theo điều kiện trình độ phát triển kinh tế – xã hội và nhận thức của con người . Trước đây tiền lương thường được coi là giá cả sức lao động trong nền kinh tế thị trường . Giờ đây với việc áp dụng quản trị nguồn nhân lực vào trong các doanh nghiệp tiền lương không phải đơn thuần chỉ là giá cả sức lao động nữa . Quan hệ giữa người chủ sử dung sức lao động và người lao động đã có những thay đổi căn bản . Liệu rằng với việc áp dụng quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp, quan hệ này có thể chuyển từ hình thức bóc lột , mua bán hàng hoá sang hình thức quan hệ song phương đôi bên cùng có lợi hay không và bản chất tiền lương là gì, hiện vẫn còn là vấn đề đòi hỏi phải tiếp tục nghiên cứu và phát triển .

Ơ Việt Nam, hiện nay có sự phân biệt các yếu tố trong tổng thu nhập của người lao động từ công việc : tiền lương (dụng ý chỉ lương cơ bản) phụ cấp ,tiền lương và phúc lợi . Theo quan điểm của của cải tiền lương năm1993 “tiền lương là giá cả sức lao động ,được hình thành qua thoả thuận giữ người sử dụng lao động và người lao động phù hợp với quan hệ cung cầu sức lao động trong nền kinh tế thị trường” , “tiềnlương của người lao động do hai bên thoả thuận trong hợp đồng lao động và được trả theo năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả công việc”. Ngoài ra các chế độ phụ cấp tiền thưởng ,nâng bậc lương , các chế độ khuyến khích khác có thể được thoả thuận trong hợp đồng lao động , thoả ước tập thể hoặc qui đinh trong qui chế của doanh nghiệp , hoà nhập với cách hiểu tiền lương trên thế giới.