Hoàn thiện chính sách và đổi mới lãnh đạo quản lý về lĩnh vực giải quyết việc làm gắn với phát triển thị trường lao động tại Ninh Bình

Phát triển thị trường lao động Để phát triển thị trường lao động ở Ninh Bình

Trước hết cần quan tâm đến giảm cung lao động đi đôi với việc nâng cao chất lượng nguồn lao động. Chất lượng nguồn lao động là nội dung rất rộng, bao gồm trình độ văn hoá, chuyên môn kỹ thuật, kỹ năng nghề nghiệp, những thay đổi về kỹ thuật – công nghệ, kỷ luật làm việc, tình trạng sức khoẻ. Các biện pháp áp dụng để giảm cung lao động mang tính dài hạn, phải thực hiện lâu dài và đồng bộ. Cùng với những biện pháp giảm cung lao động, vấn đề tăng cầu lao động cũng là mục tiêu quan trọng để giải quyết việc làm. Những biện pháp thực hiện đối với cung và cầu về lao động luôn gắn liền với các chính sách kinh tế – xã hội, nên phải thực hiện đồng bộ với các chính sách xã hội. Từ những nhận thức trên về thị trường lao động, để đẩy nhanh phát triển thị trường lao động đáp ứng được yêu cầu nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong quá trình hội nhập kinh tế Quốc tế, cần thực hiện một số giải pháp sau:

+ Cần coi trọng công tác quản lý Nhà nước về lao động, bao gồm hoạt động quản lý trong lĩnh vực chính sách về lao động: Xây dựng chính sách, quy hoạch, kế hoạch về nguồn nhân lực phân bố và sử dụng lao động trong tỉnh; Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình Quốc gia về việc làm, đào tạo nghề, di dân, đưa người đi làm việc ở nước ngoài.

+ Xây dựng hệ thống thông tin, thống kê thị trường tại các cơ sở thuộc Trung tâm dịch vụ việc làm: Thông tin về thị trường việc làm, những lĩnh vực, ngành nghề và địa bàn có khả năng thu hút được lao động mới; Thông tin về chất lượng lao động phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động như về tay nghề, khả năng hành nghề; Thông tin về dịch vụ việc làm qua thực hiện thủ tục ký kết hợp đồng lao động; Thông tin về giá cả và điều kiện lao động; thông tin về các cơ sở dạy nghề và giới thiệu việc làm

Phối hợp chặt chẽ với hệ thống trung tâm dạy nghề và dịch vụ việc làm trong việc thu thập và cung cấp thông tin giúp cho nguồn lao động về định hướng về thủ tục, về cách thức tự tìm việc, chọn nghề thích hợp với điều kiện của lao động.

+ Đa dạng hoá các hình thức thông tin về lao động và việc làm. Ngoài các hình thức phổ biến hiện nay đang áp dụng là thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng (Báo, đài phát thanh, đài truyền hình) thông báo tại địa phương, các trung tâm dịch vụ việc làm về "người tìm việc" và "việc tìm người", cần mở nhiều hội chợ việc làm tại các địa phương, các khu công nghiệp, các trường đào tạo; giao lưu giữa các cơ sở đào tạo và nơi có nhu cầu lao động, tạo cầu nối cung – cầu.

+ Định kỳ điều tra lao động, việc làm, thất nghiệp, phân tích và công bố rộng rãi những mánh khoé lừa gạt người lao động của các cá nhân, tổ chức đối với người lao động khi xin việc làm nói chung, nhất là xin đi xuất khẩu lao động.