Bàn luận về vấn đề tìm việc làm

 

Nguồn nhân lực là một trong hai nhân tố cơ bản của quá trình sản xuất của cải vật chất của mọi xã hội, nếu nguồn nhân lực được quan tâm phát triển đúng mức sẽ là nguồn tài nguyên vô giá, song nếu nguồn nhân lực đó không được sử dụng tốt, việc làm không

được giải quyết, nạn thất nghiệp gia tăng, trở thành một gánh nặng, một sức ép về kinh tế,

nảy sinh tiêu cực xã hội, thậm chí gây chấn động đất nước.

Chính vì vậy mà các nhà kinh tế tư sản điển hình như John Maynard Keynes, đưa ra “lý thuyết về việc làm” và coi việc làm là một vấn đề trung tâm của xã hội tư sản hiện đại.

Ngày nay, việc làm là một trong những vấn đề kinh tế – xã hội có tính chất toàn cầu, là mối quan tâm của mọi quốc gia, liên quan đến đời sống hàng tỷ người trên hành tinh chúng ta. Theo sự đánh giá của tổ chức lao động quốc tế (ILO), thế giới đang diễn ra cuộc khủng hoảng toàn cầu về việc làm (Global Employment Crisis) [13,22], kể cả ở các

nước phát triển cũng như các nước đang phát triển, ở nông thôn cũng như thành thị, trong

khu vực Nhà nước cũng như khu vực tư nhân. Tình hình việc làm ở nước ta cũng gay gắt,

trở thành vấn đề kinh tế – xã hội nóng bỏng, đòi hỏi Đảng và Nhà nước cần có những chủ

trương đúng đắn, biện pháp hiệu quả để giải quyết việc làm cho người lao động trong tình

hình mới.

Hơn 10 năm đổi mới, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành các chính sách kinh tế phù hợp, nhờ đó đất nước ta đã thoát khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội và đã đạt những thành tựu bước đầu rất quan trọng, trở thành một nước có nền kinh tế năng động và phát triển tương đối nhanh trong khu vực.

Song, bên cạnh những thành tựu về kinh tế, những vấn đề xã hội cũng nổi lên gay gắt do hậu quả của chiến tranh và chế độ thực dân mới, do mặt trái của kinh tế thị trường gây ra như nạn thất nghiệp, phân hóa giàu nghèo, tệ nạn xã hội… Trong các vấn đề ấy thì vấn đề lao động, việc làm, giải quyết nạn thất nghiệp là một trong những vấn đề vừa có tính cấp bách trước mắt, vừa có tính cơ bản lâu dài ở nước ta.

Giải quyết việc làm cần được hiểu theo nội dung mới là không chỉ đơn thuần trong phạm vi chính sách xã hội và cũng không chỉ đơn thuần là thanh toán nạn thất nghiệp. Giải quyết việc làm bao gồm cả một hệ thống vấn đề: tạo điều kiện cho công dân được giáo dục đào tạo và chuẩn bị tốt hơn để bước vào lập thân, lập nghiệp, được hưởng quyền lợi làm việc, tự do lao động, sáng tạo và hưởng thụ thành quả chính đáng, được bảo vệ về quyền sở hữu trí tuệ và vật chất do mình làm ra theo đúng pháp luật, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, mưu cầu hạnh phúc cho bản thân và cống hiến cho cộng đồng.

Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ta hiện nay, hơn lúc nào hết, nguồn nhân lực được đặt vào vị trí xứng đáng – là nguồn lực cơ bản nhất, quyết định nhất đối với các nguồn lực khác (vốn, khoa học – công nghệ, tài nguyên…) Có thể nói, vấn đề khó khăn nhất hiện nay là muốn thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải áp dụng khoa học công nghệ vào nền sản xuất xã hội, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Song,

điều đó đang đứng trước thách thức lớn về việc làm. Vì vậy, vấn đề việc làm cho người lao động được đặt ra không chỉ là một yêu cầu cấp bách, mà còn là chiến lược an toàn việc làm cho thập niên đầu thế kỷ 21, không chỉ về kinh tế mà còn là vấn đề chính trị – xã hội, là một vấn đề trong tổng thể các vấn đề chiến lược con người của Đảng và Nhà nước ta, như Bác Hồ đã dạy: “Con người là nguồn lực quan trọng nhất, là mục tiêu, là động lực của mọi cuộc cách mạng” [32,11]. Trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII

Đảng ta đã nhấn mạnh “Bảo đảm công ăn, việc làm cho dân là mục tiêu xã hội hàng đầu,

không để thất nghiệp trở thành bệnh kinh niên. Nhà nước chú trọng đầu tư tạo việc làm,

đồng thời tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế và người lao động tạo thêm chỗ làm

việc và tự tạo việc làm; khuyến khích các tổ chức và cá nhân cùng Nhà nước tổ chức tốt

dịch vụ giới thiệu việc làm, đào tạo nghề nghiệp” [41,99].

http://www.tbsvn.com.vn/bai-viet-chia-se/viec-lam-tieng-nhat-nhung-xu-huong-moi-nhat Nơi các nhà tuyển dụng tìm thấy các ứng cử viên đang tìm viec lam tieng Nhat theo đúng năng lực.