Trung tâm giới thiệu việc làm

Trung tâm giới thiệu việc làm

Theo quan điểm chung của ILO thì các Trung tâm Giới thiệu việc làm được coi là các tổ chức mà Nhà nước cho phép thành lập nhằm mục đích thực hiện các chức năng giới thiệu việc làm. Chức năng chủ yếu của hoạt động giới thiệu việc làm là việc sắp xếp việc làm một cách có hiệu quả cho người lao động và người sử dụng lao động mà chủ yếu là thông qua các chương trình chắp nối. Bên cạnh đó, các Trung tâm Giới thiệu việc làm còn nhằm mục đích cung cấp thông tin và tư vấn nghề nghiệp giúp cho người lao động tham gia vào thị trường lao  động, quản lý các chương trình bảo hiểm thất nghiệp và chi trả trợ cấp thất nghiệp, quản lý các cơ quan việc làm tư nhân, quản lý việc làm của lao động ở nước ngoài, quản lý các chương trình việc làm đặc biệt, quản lý quỹ xúc tiến việc làm… 

trung tâm giới thiệu việc làm
Trung tâm giới thiệu việc làm tại Đăk Lăk

Ngoài ra, tuỳ thuộc vào hoàn cảnh của từng quốc gia mà các Trung tâm Giới thiệu việc làm sẽ có quy mô và lĩnh vực hoạt động khác nhau nhưng hầu hết ở các quốc gia đều có qui định các Trung tâm Giới thiệu việc làm được phép thu lệ phí.

ở Việt Nam theo điều 18 Bộ Luật Lao động nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã ghi rõ: 

  • Tổ chức dịch vụ việc làm (Trung tâm Giới thiệu việc làm) được thành lập theo qui định của pháp luật có nhiệm vụ tư vấn, giới thiệu việc làm, cung ứng lao động và giúp tuyển lao động, thu thập và cung ứng thông tin về thị trường lao động. Việc đưa người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài chỉ được tiến hành sau khi có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.
  • Tổ chức dịch vụ việc làm (Trung tâm Giới thiệu việc làm) được thu lệ phí, được Nhà nước xét giảm, miễn thuế và tổ chức dạy nghề.

Ngoài ra trong điều 19 của Bộ Luật này cũng qui định rõ ràng: “Cấm mọi hành vi dụ dỗ, hứa hẹn và quảng cáo gian dối để lừa gạt người lao động hoặc lợi dụng dịch vụ việc làm để thực hiện những hành vi trái pháp luật”.

Trong thị trường lao động thì các Trung tâm Giới thiệu việc làm được coi là công cụ đặc biệt để giải quyết vấn đề việc làm, là cầu nối trung gian giữa người lao động và người sử dụng lao động. Song tuỳ thuộc vào luật pháp của từng nước mà các Trung tâm Giới thiệu việc làm được thành lập dưới các loại hình khác nhau sẽ thực hiện các nhiệm vụ khác nhau theo qui định của pháp luật.