Lãi suất cho vay vốn giải quyết việc làm như thế nào

Lãi suất cho vay GQVL được áp dụng thống nhất theo quy định của trung ương. Trong thời kỳ 1993 -1995, lãi suất cho vay 0,5% tháng, thấp hơn nhiều so với lãi suất cùng loại của NHTM trên địa bàn (chênh lệch 0,8% tháng). Lãi suất cho vay thấp đã thực sự thu hút sự chú ý, sự hấp dẫn của nhiều đối tượng có nhu cầu vay vốn, thể hiện tính ưu đãi của loại hình tín dụng này. Trong thời kỳ 1996 – 1997, Nhà nước đã điều chỉnh lãi suất cho vay lên 0,9% tháng, bằng 75% lãi suất NHTM, lãi suất quá hạn tương đương lãi suất quá hạn của NHTM. Từ năm 1997 đến nay, mức lãi suất ổn định 0,5% tháng, lãi suất phạt quá hạn 200%, mức chênh lệch với lãi suất NHTM khoảng 0,5% tháng, đã thể hiện tính ưu đãi, đồng thời với việc nâng lãi suất nợ quá hạn từ 150% lên 200% so với lãi suất nợ trong hạn đã hạn chế phần nào tính chây ì trong trả nợ tiền vay.

Việc tính và thu lãi tiền vay được thực hiện cùng với thu nợ gốc, tiền lãi không nhập vào vốn gốc cho vay. Nếu số tiền bên vay hoàn trả chưa đủ thanh toán một lần cho khoản nợ vay, thì KBNN thực hiện thu hồi cả tiền gốc và lãi tương ứng với số tiền bên vay mang trả. Lãi vay chỉ bù đắp chi phí rủi ro và các chi phí quản lý cho vay, bổ sung nguồn vốn vay. Lãi suất cho vay GQVL có những đặc điểm:

. Lãi suất các khoản cho vay trong hạn nhỏ hơn lãi suất các khoản cho vay quá hạn.

. Lãi suất cho vay GQVL  thấp hơn lãi suất ngân hàng thương mại. Mức cụ thể từng thời kỳ do Bộ Tài chính quy định sau khi thống nhất với Bộ LĐTB & XH, Bộ Kế hoạch và đầu tư.

. Ngoài mức lãi suất cho vay theo quy định, đối tượng vay không phải trả bất cứ một khoản phí nào khác.

. Có quy định lãi suất thấp đối với các đối tượng đặc biệt khó khăn (Thương binh, người tàn tật…).

Có thể rút ra một số nhận xét về diễn biến lãi suất cho vay GQVL:

. Các quy định về lãi suất vay phù hợp với cách tính lợi tức và đúng nguyên tắc đặc điểm của lãi suất vay.

. Chiều hướng biến động của lãi suất cho vaycó xu hướng giảm dần. Điều này là dễ hiểu bởi xuất phát từ nguyên tắc xác định lãi vay từ nguồn vốn vay GQVL nhỏ hơn lãi suất vay của các ngân hàng thương mại. Trong điều kiện của các nước đang phát triển như hiện nay, muốn tăng trưởng và phát triển, giải phóng năng lực sản xuất xã hội, phải tìm các biện pháp kích cầu, một trong những biện pháp đó là hạ lãi suất cho vay nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cá nhân trong xã hội mở rộng sản xuất, tạo ra thêm nhiều sản phẩm cho xã hội, góp phần giải quyết công ăn việc làm.

. Lãi suất cho vay các kỳ hạn khác nhau quy về cùng một lãi suất. Bởi vì vấn đề thời hạn trong cho vay GQVL là hết sức tương đối. Một dự án có thể được xem xét duyệt thêm cùng kỳ hạn vay tuỳ theo chu kỳ sống của vốn vay.

. Lãi suất vay các xí nghiệp sản xuất của thương bệnh binh, người tàn tật (kể cả hội người mù) thấp hơn lãi suất chung về cho vay GQVL. Cơ sở sản xuất kinh doanh của thương bệnh binh và người tàn tật là tổ chức kinh tế được Nhà nước bảo hộ và khuyến khích phát triển, do đó cần được quan tâm giúp đỡ của các bộ, ngành, các cấp chính quyền, cơ quan đoàn thể, các đơn vị kinh tế, các tổ chức quần chúng tạo thuận lợi để các cơ sở tồn tại và đứng vững trong cơ chế thị trường, trong đó có việc ưu đãi lãi suất cho vay GQVL.